به شما كمك خواهم كرد تا در حرفه‌ي پرستاري بهترين باشيد

 

 

 

 

بررسی اثر تسکین درد شیاف دیکلوفناک در زایمان به روش سزارین

 


چکیده

برای تسکین درد بیماران پس از اعمال جراحی از داروهای مختلفی نظیر مخدرها و ضد التهاب‌های غیر استروئیدی استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان اثر تسکین درد شیاف دیکلوفناک در اعمال جراحی سزارین می‌باشد.

در این مطالعه کار آزمایی بالینی شاهد دار 50 بیمار بستري در بیمارستان آریا پس از زایمان به روش سزارین مورد بررسی قرار گرفتند، به روش نمونه‌گیری آسان پس از گرفتن رضایتنامه آگاهانه انتخاب شدند.

در دستور پزشک تغییر داده نشد نمـــره درد بیماران به طریق VAS (Visual  Analog  Scale) اندازه‌گیری شد.

اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS.11.5 و آزمون T زوج شده آنالیز شدند و P<0.5 معني دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها شامل میانگین نمره درد پس از عمل 68/7 بود و میزان کاهش درد پس از استفاده از شیاف 44/1 بود و میزان میانگین زمان تسکین درد 73/25 می‌باشد و عارضه دارویی نیز مشاهده نشد. بنابراین بین میزان درد قبل و پس از استفاده از شیاف دیکلوفناک اختلاف معنی داری وجود دارد.

 

کلید واژه: درد پس از سزارین ـ شیاف دیکلوفناک - مخدر

 

محمد حسین ملازمیان

 

کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

بیمارستان آریا

 

molazemian80@yahoo.com

فاطمه سادات ژرفا

کارشناس پرستاری و سوپروایزر بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

بیمارستان آریا

zhartaf@yahoo.com

 

 


 


 

مقدمه

احساس درد يك تجربه نامطلوب است كه به دنبال آسيب هاي بافتي بروز مي كند. كنترل درد پس از اعمال جراحي از سويي به ترميم زخم هاي بيمار و از سويي ديگر به زودتر راه افتادن بيمار و به ترخيص زودتر از بيمارستان کمک می‌کندو مدت بستری و هزينه‌هاي درمان نيز كاهش مي يابد. (1)

در مادران باردار درد پس از زايمان به روش سزارين با شدت درد بر اولين تماس هاي مادر با نوزاد اهميت بيشتري مي يابد.  مطالعات متعدد نشان داده كه 77% بيماران دچار درد پس از عمل جراحي مي شوند و براي تسكين دردشان داروهاي گوناگوني از جمله داروهاي مخدر و ضد التهاب هاي غيراستروئيدي بكار مي رود ولي مصرف داروهاي مخدر با عوارض بيشتري همراه است . (2)

به اين جهت در حال حاضر داروهای ضد درد غيراستروئيدي به صورت شياف مورد توجه قرار گرفته اند كه هم استفاده از آنها آسان و بدون درد است و هم نياز به وسايل تزريق و غيره نيست .

با توجه به اينكه در مطالعات انجام شده نتايج متناقض درباره اثر ضددردهاي غيراستروئيدي گزارش شده و با توجه به دستورالعمل شماره 12 مراقبت هاي مديريت شده معاونت سلامت وزارت بهداشت درباره راهنماي تسكين درد بعد از اعمال جراحي،  به اين منظور میزان اثر شياف ديكلوفناك در كاهش نمره درد بيماران پس از عمل جراحي سزارين طراحي و اجرا گرديد.

 

 

روش بررسي

اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني شاهددار اتخاذ شده يك سويه كور صورت گرفت و اثر شياف ديكلوفناك در تسكين درد پس از عمل سزارين مادران در فاصله پاييز 89 در بيمارستان آريا بستري شده اند ، بررسی شد.

جهت گنجاندن افراد مطالعه شرط خاصي نظير جراح ، دفعات سزارين و ... در نظر گرفته نشد. در مجموع 50 مادر به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند كه با موافقت آگاهانه راضي به شركت در مطالعه شدند.

با توجه به اينكه امكان تغيير دستور پزشك معالج نبود ، هيچگونه تغييري در دستور  به عنوان مداخله انجام نداده و مطابق دستور پزشك عمل شد و به صورت تصادفي در گروه استفاده از شیاف ديكلوفناك سديم قرار گرفتند.

استعمال شياف ديكلوفناك با شروع شكايت از درد بيمار تجويز مي شد و در صورت تكرار درد دوز شياف ديكلوفناك تكرار و در صورت عدم جواب از پتدین استفاده شد.

تعيين نمره درد بيماران از معيار VAS  انجام گرفت كه در فرم بررسي ثبت مي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 11.5 – SPSS  وآزمون T زوج شده براي مقايسه ميانگين ها و انحراف معيارهاي متغير كمي و معني دار بودن متغيرهاي كيفي در سطح اطمينان 0.05 = α‌   تجزيه و تحليل گرديد.

 

 

 

 

يافته ها

بيماران شركت كننده در مطالعه 50 نفر بودند كه 44٪ سن بین 20 تا 25 سال داشتند 80 ٪آنان primry  بودند. میانگین نمره درد پس از عمل 86/7 بود و میزان نمره درد پس از استفاده از شیاف 44/1 بوده و میانگین زمان تسکین درد 73/25 دقيقه می‌باشد. 29 نفر پس از استفاده از شياف درد كاملاً  تسكين يافته بود. در گروه استفاده كننده از شياف 5 نفر به دليل عدم تسكين درد مجبور به استفاده از پتدین شديم .

جداول شماره1 تا 5 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد

به منظور بررسي وجوداختلاف معني دار بين ميزان درد قبل وپس از استفاده از شياف ديكلوفناك از آزمون T زوج شده استفاده شده است . مقدار احتمال مربوط به آزمون برابر 000/0 مي باشد كه از 05/0 كوچكتر است . بنابراين فرضيه صفر آزمون مبني بر عدم وجود اختلاف معني دار بين ميزان درد قبل وپس از استفاده از شياف ديكلوفناك رد مي شود . بنابراين بين ميزان درد قبل وپس از استفاده از شياف ديكلوفناك اختلاف معني داري وجود دارد . 

 عوارض دارويي در بیمارانی که پتدین دریافت نموده بودند شامل تهوع ، سردرد-  درد اين اپی گاستر و استفراغ بود و در گروه شیاف ديكلوفناك سديم عارضه دارويي مشاهده نشد.

 

جدول شماره (1) : سن پاسخگو

 

فراواني

درصد

كمتر از 20 سال

7

14

بين 20 تا 25 سال

22

44

بين 25 تا 30 سال

16

32

بين 30 تا 35 سال

5

10

مجموع

50

100

 

جدول شماره (2) : تعداد دفعات انجام سزارين پاسخگو

 

فراواني

درصد

دفعه اول

40

80

دفعه دوم

7

14

دفعه سوم

3

6

مجموع

50

100

 


 

 

جدول شماره (3) : مقدار آماره هاي متغيرهاي تحقيق

 

ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

نمره درد پس از عمل

68/7

8

10

57/2

زمان تسكين درد (دقيقه)

73/25

30

30

25/13

نمره درد پس از استفاده از شياف

44/1

0

0

27/2

 

جدول شمار (4)

 

جدول شماره (5)

 

 

 

 

 


 

 

بحث

در اين مطالعه اثر تسكين دهنده شياف ديكلوفناك مورد بررسی قرار گرفت و نتيجه بدست آمده حاكي از آن است كه مصرف شیاف دیکلوفناک می‌تواند باعث کاهش مصرف مخدر باشد. در مطالعه‌اي كه به وسيله smith  براي مقايسه اثر تسكين مرفين و شياف ديكلوفناك پس از عمل هيستركتومي انجام شد. نشان داده شد كه كاهش درد در گروه دريافت كننده مسكن در مقايسه با گروه دريافت كننده دارونما از لحاظ آماري تفاوت معني دار داشت و هم چنين نتيجه گيري شد كه مصرف شياف ديكلوفناك مي تواند باعث كاهش مصرف مرفين پس از عمل جراحي شود .(3)

اگرچه اين مطالعه به طور غير مستقيم حاكي از اثر تسكين شياف ديكلوفناك بود و با توجه به اين كه دو داروي مسكن با هم مصرف شدند و بيماران نيز داراي عمل جراحي بافت نرم بودند مي تواند با مطالعه ما قابل مقايسه باشد.

در مطالعه اي كه براي مقايسه تاثير پتدين با شياف ديكلوفناك در تسكين درد پس از عمل جراحي هرني اينگوئينال (بافت نرم) در ايران انجام شد . تفاوت معني دار آماري در 24 ساعت اول پس از عمل در دو گروه نشان داده نشد . ميانگين و انحراف معيار نمره درد گروه پتدين و ديكلوفناك به ترتيب  0.9 ±  1/3  و 9/0  ±  4/2   بود. (4)

در يك مطالعه كه به منظور اثر درماني فرم دارويي شياف با تزريق عضلاني ديكلوفناك سديم در كوليك حاد كليوي انجام شد ، چنين نتيجه گيري شد كه شياف ديكلوفناك با تزريق عضلاني ديكلوفناك سديم در درمان كوليك حاد كليوي اثر يكساني دارد و به دليل سهولت استفاده توسط خود بيمار پذيرش درمان با فرم شياف راحت تر صورت مي گيرد.(5)

در مطالعه‌ای دیگر که توسط دکتر امام هادی و همکاران انجام گرفت مقایسه اثر پتدین با شیاف دیکلوفناک در بیماران پس از عمل لامینکتومی مقایسه شده در این مطالعه نشان دادند که شیاف دیکلوفنانک سدیم اثر کمتری نسبت به آمپول بتدین در تسکین درد بعد از عمل لاینکتومی دارد. که با توجه به اینکه عمل بافت سخت می باشد. از لحاظ نوع بیماران با مطالعه ما متفاوت می‌باشد.(6)

 

نتيجه گيري

با توجه به آمار بالاي دريافت مسكن به شكل تزريقی در بيماران پس از عمل جراحي و تهاجمي بودن اين روش ، استفاده از روش غيرتهاجمي مثل استفاده از شياف در بيماران NPO  موثر ميباشد، كه اين مورد نياز به تغيير نگرش در بيماران و پزشكان تجويز كننده دارد.  همچنین با توجه نتايج بدست آمده دراین تحقیق می‌توان در اعمال جراحی بافت نرم از شیاف دیکلوفناک استفاده نمود و در آخر اینکه متوسط زمان تأثیر شیاف 7/25 دقیقه می‌باشد،كه بهتر است زمان تجویز شیاف در ریکاوری حتي درزايشگاه قبل از ورود بیمار به بخش و شروع درد باشد.

 

 

 

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل تلاش پرسنل بخش زنان و واحد آموزش بیمارستان آریا وهمچنين راهنمايي هاي ارزنده استادمحترم جناب آقاي دكتر مغفرتي می‌باشد که از این همکاری صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.

 

 

منابع:

                                                                                                                                                                                   

1 . Carpenter RL. Optimizing postoperative pain management includes patient information American Family Physician.  Sep 1.1997 http:// findarticles.com/p/articles/ mi-m3225/is_n3_v56/ai_19847530

2. Forrest JB, Camu F, Creer IA, Kehlet H, Abdalla M, Bonnet F, et al. Ketorolac , diclofenac , and ketoprofen are equally safe for pain relief after major surgery . Br J Anaesh. 2002:88(2):227-33

3. Ng A, Parker J, Toogood L, Cotton BR, Smith G, Does the opioid – Sparing effect of rectal diclofenac following total abdominal hysterectomy benefit the patient? Br J Anaesth. 2002 May:88(5):714-6

4 -  عبدالهي ، ع الف . آريا ، ب . گلعلي پور ، م ج . وكيلي ، م ع . مقايسه تاثير تزريق پتيدين با شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد پس از عمل جراحي فتق مغبني . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان . پاييز و زمستان 1380 ، دوره 3 ، شماره 8 صفحات 25 تا 29

5 -  روشني ، ع . سبحاني . ع . عباسپور ، ك ، مقايسه اثرات درماني فرم شياف با تزريق عضلاني ديكلوفناك سديم در كوليك كليوي حاد . مجله اورولوژي ايران ، تابستان 1378 دوره 6 ، شماره 22 . صفحات 51 تا 55

6 – امام هادي ، م . احمدي ، م . مقايسه اثر پتدين تزريق عضلاني با شياف ديلكوفناك سديم در تسكين درد پس از عمل لامينكتومي . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان . تابستان 1386 . شماره 2 صفحات 7 تا 11

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 14:16  توسط حسین ملازمیان  |